ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:

«Μεγάλη κλήρωση για τους συμμετέχοντες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου e – ΘΕΜΙΣ»

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Η ανώνυμη εταιρία «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μαυρομιχάλη αρ.23 Τ.Κ. 10680), νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 094443580 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Εταιρία» ή «ο Διοργανωτής» ) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: «Μεγάλη κλήρωση για τους συμμετέχοντες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου e – ΘΕΜΙΣ ».

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (www.nb.org).
ΟΡΟΙ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο attend ή στο έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 2. Οι νικητές διαχωρίζονται ως εξής:
 • Ένας (1) νικητής θα λάβει μετά από κλήρωση ΔΩΡΟ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 • Ένας (1) νικητής θα λάβει μετά από κλήρωση ΔΩΡΟ: ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ – Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα (οδός Μαυρομιχάλη αρ.23 Τ.Κ. 10680) παρουσία Συμβολαιογράφου, στις 27/1/2019.
 2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν και στη σελίδα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στο facebook εντός πέντε (5) ημερών από την κλήρωση.
 3. Τα προσωπικά στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο συμμετέχων, θα πρέπει να είναι αληθινά και να μην προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή να μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προσβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή ιστότοπο, περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των συμμετοχών. Επιπρόσθετα, αν η Εταιρία θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων-χρήστης μπορεί να κληθεί να αποδείξει εντός δύο (2) ημερών πως τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.
 4. Η Εταιρία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.
 5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά τα παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο.
 7. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή χρήματα. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.
 8. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, αποκλειστικά για τον σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις κ.λπ. του Διοργανωτή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στον Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δε – Παρ 09.00 – 17:00) στο τηλέφωνο 210 3678800.
 9. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς διατυπώσεις ή άλλη ειδοποίηση, με μόνη όμως τη σχετική νεότερη δημοσίευση/ανάρτηση των όρων στον δικτυακό τόπο της https://www.nb.org/greek/ (εφεξής «Δικτυακός Τόπος») με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
 10. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Τα μέρη ορίζουν ως γλώσσα της διαμεσολάβησης την Ελληνική. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.